Enter your keyword

Повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ ТОВ «ПБП «АЗОВІНТЕКС» ПРО НАСТАННЯ З 01.03.2022 Р. ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН
Керівникам підприємств, установ, організацій – контрагентам та партнерам, місцевим та державним органам влади та управління, –
ПОВІДОМЛЕННЯ
про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан.
Частиною другою статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України тощо.
Внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні, та на території м. Маріуполя безпосередньо, знищено або захоплено військами РФ виробничі потужності підприємства, техніку та інше майно.
Офіси Товариства у м. Маріуполі по проспекту Мира, 56-58 та 68-а, знищені артилерійськими та авіаційними ударами військ РФ разом з майном та фактично всією первинною документацією.
Стан майна, що вціліло, залишилося на окупованій території та захоплене РФ невідомий. Місцезнаходження більшої частині співробітників підприємства невідоме.
До де-окупації міста Маріуполя, за відсутності можливості контролю над власним майном та базами даних, Товариство фактично вимушене припинити (зупинити) будь-яку господарську діяльність.
Таким чином, військова агресія Російської Федерації в Україні є для ТОВ «ПБП «Азовінтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 24155428) форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), які унеможливлюють виконання (своєчасне виконання) ним свої зобов’язань, строк виконання яких настав. Зазначене стосується як виконання зобов’язань, передбачених умовами договорів (контрактів, угод тощо) укладених Товариством, так і його обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, – податкових та інших.
Факт настання означених вище обставин, – військової агресії Російської Федерації проти України, як форс-мажорних для Товариства, засвідчено Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) повідомленням від 28.02.2022 № 2024/02.1-7.1.
Зважаючи на вищезазначене, ТОВ «ПБП «Азовінтекс» повідомляє всіх клієнтів, контрагентів, партнерів, за укладеними договорами (угодами), а також органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування, за зобов’язаннями за законодавчими та іншими нормативними актами, про настання з 01.03.2022 для ТОВ «ПБП «Азовінтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 24155428) обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які об’єктивно унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів (контрактів, угод тощо), а також передбачених законодавчими та іншими нормативними актами.

Власники ТОВ «ПБП «Азовінтекс»